Category Archives: Lộ trình tự hoc

Reading – Đọc hiểu Bậc 1 (Bài 10)

Bài 10 Read the following passage and mark the letter A, B, C or D [...]

Reading – Đọc hiểu Bậc 1 (Bài 9)

Bài 9 Read the following passage and mark the letter A, B, C or D [...]

Reading – Đọc hiểu Bậc 1 (Bài 8)

Bài 8   Read the following passage and mark the letter A, B, C or [...]

Reading – Đọc hiểu Bậc 1 (Bài 7)

Bài 7 Đoạn 1 Read the following passage and mark the letter A, B or [...]

Reading – Đọc hiểu Bậc 1 (Bài 6)

Bài 6 Đoạn 1 Read the following passage and mark the letter A, B, C, [...]

Reading – Đọc hiểu Bậc 1 (Bài 5)

Bài 5 Đoạn 1 Read the following passage and mark the letter A, B, C, [...]

Reading – Đọc hiểu Bậc 1 (Bài 4)

Bài 4 Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D [...]

Reading – Đọc hiểu Bậc 1 (Bài 3)

Bài 3 Đoạn 1 Read the following passage and mark the letter A, B, C, [...]

Reading – Đọc hiểu Bậc 1 (Bài 2)

Bài 2 Đoạn 1 Read the passage carefully and choose the correct answer Every year [...]

Reading – Đọc hiểu Bậc 1 (Bài 1)

Đoạn 1 Read the passage and choose A, B, C or D to complete the [...]

Ngữ pháp Bậc 1- A1 (Bài 7)

Plural Nouns (Danh từ số nhiều) Số nhiều trong tiếng Anh hầu hết được viết [...]

Ngữ pháp Bậc 1- A1 (Bài 6)

This/That và These /Those (Đại từ Chỉ định và Hình thức Sở hữu)   Chúng [...]

Ngữ pháp Bậc 1- A1 (Bài 5)

Adverbs Trạng từ Có hai dạng Trạng từ: Trạng từ chỉ tần suất và Trạng [...]

Ngữ pháp Bậc 1- A1 (Bài 4)

To have/has…. và To have/has  got….. To have/ has got thường hay được dùng hơn [...]

Ngữ pháp Bậc 1- A1 (Bài 3)

How much và How many…Câu hỏi về số lượng Với hai câu hỏi How much [...]

Ngữ pháp Bậc 1- A1 (Bài 2)

Trợ động từ DO – DOES ở thì Hiện tại đơn Ở thì hiện tại [...]

0973.998.000