Ngữ pháp Bậc 1- A1 (Bài 4)

To have/has…. và To have/has  got…..

  1. To have/ has got thường hay được dùng hơn là To have/has…
It has/has got a car
She has/has got a car
He has/has got a car
 

I

 

have/have got

 

a car

You  

have/have got

 

a car

We  

have/have got

 

a car

They  

have/have got

 

a car

 

To have/has và to have/has got còn được viết tắt như sau:

It’s got a car
She’s got a car
He’s got a car
 

I’ve

 

got

 

a car

 

You’ve

 

got

 

a car

 

We’ve

 

got

 

a car

 

They’ve

 

got

 

a car

 

Trong câu hỏi và câu phủ định, sự khác biệt duy nhất là trợ động từ. Khi chúng ta muốn hỏi với “to have”, phải dùng “Do/Does”:

Have you got  any money?

(Anh có tiền không?)

I have not/haven’t got any money.

(Tôi không có tiền)

 

Do you have any money?

(Anh có tiền không?)

 

I do not/don’t have any money.

(Tôi không có tiền)

 

Have you any money?

(Anh có tiền không?) ít thông dụng hơn

 

I haven’t any money.

(Tôi không có tiền)

 

Has he got a car?

(Anh ấy có xe hơi không?

He hasn’t/has not a car.

(Anh ấy không có xe hơi)

 

Does he have a car?

(Anh ấy có xe hơi không?)

 

He does not/doesn’t have a car.

(Anh ấy không có xe hơi)

 

Has he a car?

( Anh ấy có xe hơi không? Ít thông dụng hơn

 

He has not/hasn’t a car.

(Anh ấy không có xe hơi.) Ít thông dụng hơn.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0973.998.000