Ngữ pháp Bậc 1- A1 (Bài 3)

How much và How many…Câu hỏi về số lượng

Với hai câu hỏi How much & How many …chúng ta sử dụng với sanh từ đếm được (countable nouns) và danh từ không đếm được (uncountable nouns).

  • How much ….dùng với danh từ không đếm được.

Câu hỏi: How much wine do you want?

Câu trả lời:  Just a little.

  • How many…dùng với danh từ đếm được.

Câu hỏi: How many friends do you have?

Câu trả lời: I have five close friends.

 

  • Những danh từ không đếm được như: milk, rice, money, gold, music…với những danh từ không đếm được thì không thể dùng a/an trước chúng.
  • Những danh từ đếm được: job, girl, son, dog, cat, sugguestion, umbrella.

Lưu ý: – Các danh từ đếm được số ít thì thêm a/an trước danh từ

Ví dụ: That is a good sugguestion.

  • Các danh từ đếm được số nhiều như: eyes, nose, shoes, student, children…some hoặc a few

Ví dụ: Hien has got blue eyes.

Some children learn very quickly.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0973.998.000