Ngữ pháp Bậc 1- A1 (Bài 2)

Trợ động từ DO – DOES ở thì Hiện tại đơn

Ở thì hiện tại đơn, chúng ta sử dụng Do – Does để đặt câu hỏi (questions) và câu phủ định (negative).

Câu khẳng định:

She

He

It

does

does

does

work

work

work

I

You

We

They

You

do

do

do

do

do

work

work

work

work

 

Câu phủ định: thêm “not” sau trợ động từ tất cả các ngôi

She

He

It

does not

does not

does not

work

work

work

I

You

We

They

You

do

do

do

do

do

work

work

work

work

work

 

       Câu hỏi, đảo trợ động từ lên đầu câu, cuối câu có dấu (?)

Does

Does

Does

he

she

it

work?

work?

work?

Do

Do

Do

Do

I

you

we

they

work?

work?

work?

work?

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0973.998.000