Thi Thử

Bài thi gồm 4 phần

Phần 1: Kỹ năng nghe 

 

Phần 2: kỹ năng đọc

 

Phần 3: kỹ năng viết

 

Phần 4: kỹ năng nói